דף הבית :: מחלקת ביקורת וחשבות :: דו"חות כספיים
14 | 11 | 2019
שירותים מקצועיים
כדאי לדעת...
 
 
באנר
Hebrew (Israel)
דו"חות כספיים
דו"חות כספיים הינם דו"חות המתארים את מצבה הפיננסי של החברה, והם מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית. תקופה זו יכולה להיות חודשית, רבעונית או שנתית. הדו"חות הכספיים כוללים בדרך כלל ארבעה דו"חות כספיים בסיסיים:
  • מאזן
  • דו"ח רווח והפסד
  • דו"ח על תזרימי מזומנים
  • דו"ח על השינויים בהון העצמי

בנוסף לדו"חות הכספיים ישנם גם ביאורים לדו"ח רווח והפסד המסבירים סעיפים הקיימים בדו"ח זה. חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה לניירות ערך נבחנות על ידי המשקיעים על פי הדו"חות הכספיים הרבעוניים והשנתיים שלהן. חברות פרטיות שאינן נסחרות בבורסה מסתפקות בדרך כלל בדו"חות שנתיים בלבד. הדו"חות משמשים את המשקיעים ואת המלווים (בנקים וגופים אחרים) כחלק משיקולי מתן ההלוואה או ביצוע השקעה. מחלקת "ביקורת וחשבות" של משרד רואי חשבון מייק דרזי ושות' נותנת מענה מלא לכל מגוון השירותים הנוגעים לדו"חות הכספיים של החברה שלך. לאחר הכנת הדו"חות הכספיים ע"י הלקוח, אנו ממליצים על פגישת ייעוץ עם נציג של משרד רואי חשבון מייק דרזי ושות', במהלכה נערך דיון על האפשרויות לייעול העבודה הניהולית של החברה בשנה הבאה, ניתן הסבר על חבות המס החלה עליו וכמובן ניתן מענה על כל שאלה העולה ע"י מנהלי החברה.

מאזן

המאזן מהווה ראי של הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה לאותו יום. בדרך כלל נערך מאזן בסוף כל שנת כספים ובחברות ציבוריות גם מדי סוף רבעון. בכל מאזן מפורטים ערך הרכוש והנכסים של העסק וכנגדם ערך ההתחייבויות וההון העצמי שלו. רואה חשבון נדרש על פי חוק לבקר את הדו"חות הכספיים של החברה באמצעות עריכת ביקורת, ולבסוף לחוות את דעתו על מידת התאמתם לכללים אלו. המאזן משמש את מנהלי העסק המעוניינים לקבל מידע מהימני על מצבו של העסק. במאזן קיימת השוואה בין שנה זו לשנה שקדמה לה וכך יוכלו מנהלי העסק להסיק מסכנות כיצד להתייעל ולחסוך לשנה הבאה.

דו"ח רווח והפסד

דו"ח רווח והפסד הוא דו"ח כספי המפרט את התוצאות הכספיות של פעילותם של חברה או עצמאי בזמן נתון.פרק הזמן המוגדר בדרך-כלל הוא שנה או רבעון. בנוסף, מקובל להשוות את תוצאות הפעילות לתוצאות בשנה שקדמה לשנת הדו"ח.

דו"ח על תזרימי המזומנים

דו"ח תזרימי מזומנים הינו דו"ח כספי של החברה המציג את תנועת המזומנים שלה בתקופה נידונה.  תזרים המזומנים הינו כלי הכרחי לעבודה שוטפת מול הבנק, לצורך קביעת מסגרת האשראי השוטפת של העסק. תזרים המזומנים מאפשר לבנק לראות את התנודות בתקבולים והתשלומים של העסק ומידת החשיפה שהוא לוקח מעל הביטחונות. בנוסף, במסגרת תזרים המזומנים יכול העסק לתכנן את פעילות הגבייה והתשלומים באופן שלא יגרום לו לחרוג ממסגרת האשראי שאושרה לו על ידי הבנק.

דו"ח על השינויים בהון העצמי

הדו"ח מפרט את השינויים בהון העצמי של החברה במהלך התקופה המדווחת.נהוג לקבוע את התקופה המדווחת כשנה או רבעון. בין השינויים ניתן למנות:  גידול או קיטון ברכוש קבוע, גידול או קיטון ברווח או הפסד ועוד.

 
Copyright © 2019 משרד רואי חשבון מייק דרזי ושות' | יהושע הצורף 9, באר-שבע | טלפון:08-6283685| כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת